OIE Forum 2560

06Sep

OIE Forum 2560

                        สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE From) ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Nudustry 4.0 Roadmap : Transforming Thailand 4.0” “อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ, ภาครัฐ, สมาคมการค้าระหว่างประเทศ, สถาบันการศึกษา, บริษัทหลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
                        นายศิริรุจ จุลกะรันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุคสาหกรรม กล่าวว่า สศอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสหกรรมของประเทศ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถยกระดับก้าวไปสู้การเปลี่ยนแปลงภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลจึงได้จัดการประชุมวิชาการ สศอ. ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารวมงานจะได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ เชื่อมโยงแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม, มาตราการในการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สศอ. ต่อไป
                        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศาในหัวข้อ “Industry 4.0 Roadmap : มิติใหม่สู่ประเทศไทย 4.0” นอกจกานี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศและต่างประเทสอีกด้วย

 

ที่มา : www.industry.go.th