กรมการค้าต่างประเทศ จัดฝึกอบรมสร้างความพร้อมผู้ประกอบการเปิดประตูสู่ Digital เต็มรูปแบบ

16Aug

กรมการค้าต่างประเทศ จัดฝึกอบรมสร้างความพร้อมผู้ประกอบการเปิดประตูสู่ Digital เต็มรูปแบบ

                       นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เร่งดำเนินการสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  โดยการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบ Digital Signature และระบบ Electronic Signature & Seal” ณ กรมการค้าต่างประเทศ จังหวัดนนทบุรี โดยจัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 276 คน และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 302 คน

                       กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับการรับรองงานบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สำหรับบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า เช่น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ซึ่งกรมฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยได้พัฒนาให้บริการด้วยระบบ Digital Signature ไปแล้วตั้งแต่ปี 2554 และระบบ Electronic Signature and Seal ในปี 2556 แต่ผู้ขอรับบริการยังไม่ใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้ากับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบกับกรมฯ มีแผนยกระดับบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภท เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ได้แก่ Form JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น), Form FTA ไทย-ออสเตรเลีย, Form AANZ (อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์), Form AJ (อาเซียน-ญี่ปุ่น) และ  Form AK (อาเซียน-เกาหลีใต้) โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะให้บริการด้วยระบบ Digital Signature 100% สำหรับรายที่เคยยื่นด้วยระบบทั่วไป (EDI) และจะให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature & Seal 100% สำหรับรายที่เคยยื่นด้วยระบบ Digital Signature มาแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทุกรายจะต้องยื่นด้วยระบบ Electronic Signature & Seal เท่านั้น

                        ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบดิจิทัลดังกล่าว จะได้รับความสะดวก รวดเร็วลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
 

ที่มา : www.ryt9.com