พาณิชย์ เตรียมร่วมประชุม STEER ไทย-สิงคโปร์ หาแนวทางอำนวยความสะดวกการค้า-สร้างความร่วมมือทางศก.

21Aug

พาณิชย์ เตรียมร่วมประชุม STEER ไทย-สิงคโปร์ หาแนวทางอำนวยความสะดวกการค้า-สร้างความร่วมมือทางศก.

                        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รมว.การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย โดยการประชุม STEER เป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางอำนวยความสะดวกทางการค้าและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันสำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือและแลกเปลี่­ยนข้อมูลประเด็นความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายมีความสนใจและมีศักยภาพ ได้แก่

                       1.ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร การอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้า ปศุสัตว์ของไทย ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร และไข่ไก่ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้สะดวกและมากขึ้น รวมทั้งสินค้ารังนกตากแห้งที่สิงคโปร์ประสงค์จะส่งออกมาตลาดไทย

                       2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การหาแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้าน ICT ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เช่น Cyber Security และ Online Consumer Protection เป็นต้น

                       3. ความร่วมมือด้านการลงทุน การเชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทย เช่น เรือ ราง ท่าอากาศยาน การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในด้านพลังงาน

                       4. ความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การหารือถึงการจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ในเรื่อง Authorized Economic Operator (AEO) ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปร์

                       5. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือสำราญระหว่างไทย-สิงคโปร์

                       6. ความร่วมมือด้านการบิน การเจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กับสำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (CAAS) และการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการบินไทย-สิงคโปร์ ระหว่าง CAAT กับ CAAS

                       7. ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจสอบสิทธิบัตรภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) เรื่องการแต่งตั้ง IPOS เป็นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

                        ทั้งนี้ ในปี 2559 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก โดยในปี 2559 การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 14,737.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 7.43% โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 1,715.61 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 8,365.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.90% โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 312.29 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ แผงวงจรไฟฟ้า

 

ที่มา: www.ryt9.com