จัดตั้ง’ศูนย์ไอทีซี’

05Oct

จัดตั้ง’ศูนย์ไอทีซี’

                      มีความร่วมมือของหน่วยรัฐที่น่าสนใจ และถือเป็นส่วนสำคัญ กับการผลักดันประเทศไทย ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็น เป้าหมายสำคัญของรัฐบาล กับการเปลี่ยนแปลงประเทศสำคัญโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรมแห่งอนาคต(Industry TransformationCenter:ITC) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ไอทีซี” เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง
                     ริเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบและรับรองมาตราฐาน การทดสอบตลาด เพื่อบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง โดยมีการแบ่งปันเคร่ืองจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการ และยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย
                     ดร.สมชาย หาญกิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พูดถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการ ต่างๆเผชิญความท้าทายใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ทุกวันบนโลกธุรกิจ
                     ดังนั้น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จะทำหน้าที่สนับสนุนผู้ปประกอบการไทย ให้มีแต้มต่อในกรแข่งขันให้มากขึ้น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ตามแผนนโยบายของรัฐบาลมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และด้วยรูปแบบการทำงานของศูนย์ไอซีทีจะไม่ได้ทำงานเพียงลำพังเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางที่ดึงความหลากหลายของหน่วยงาน ที่มีความชำนาญด้ารการออกแบบและวิศวกรรมจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้้ประกอบการ จากสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน โดยล่าสุดมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และ บริษัทเอกชนต่างๆ เข้ามาแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ไอซีที อีกกว่า 20 หน่วยงาน
                     ขณะ “ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ไอซีที จะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่

                    1.ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒานาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ
                    2.ITC Innovate ศุนย์สาธิตและฝึดอบรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆระหว่าง Global Players และ SMEs

                    3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสรรค์วัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และ

                    4. ICT Fundนโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
                   โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่างๆ ในศูนย์ไอซีที ซึ่งประกอบไปด้วย 1.อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ 3.อาคารปฏบัติการต่างๆ โดยศูนย์จัดตั้งอยู่ที่ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งอยู่ใกล้เียงกับหน่วยงานสถาบันเครือข่าย อาทิ สถาบันพลาสติก สถาบันสิ่งทอ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันยานยนต์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
                   นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ศูนย์ไอทีซี ยังมีหน่วงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยการรวมตัวที่เกิดขึ้นจะช่วยเอื้อประโยน์ และความสะดวกต่อการดำเนินงานในบางประเภทได้อย่างมีนัยสำคัญ
                   ว่างานนี้ถือเป็ฯต้นแบบของความร่วมมือ ที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ยิ่งในช่วงปลายปีหลายสำนักฟันธงตรงกันว่า เศรษฐกิจของบ้านเรา อยูาในช่วงของการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ดังนั้นทุกหน่วยงานของภาครัฐต้องตื่นตัว เพื่อเดินหน้ากับการนำพาประเทศไปสู่จุดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด.

 

ที่มา : www.industry.go.th