ท่าเรือเวียดนามโตแซงค่าเฉลี่ยโลก 2 เท่า   

05Oct

ท่าเรือเวียดนามโตแซงค่าเฉลี่ยโลก 2 เท่า   

                       สำนักงานสถิติทั่วไปเวียดนาม (จีเอสโอ) รายงานว่า จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือต่างๆ ในเวียดนามมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 11.8% ระหว่างปี 2553-2558 สูงกว่าระดับการเติบโตของทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 5.1% แรงหนุนจากบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ (เอฟไออี) นำเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจำนวนมาก จีเอสโอชี้ด้วยว่า มูลค่าการส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นในสัดส่วนสูงมากเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตั้งแต่ 50% ในปี 2543 มาอยู่ที่ 70.5% ในปี 2550 และ 89.8% ในปี 2559 ขณะที่สำนักศุลกากรเวียดนาม (จีดีซี)      ระบุว่า ผลตอบแทนจากการส่งออกของเอฟไออีมีสัดส่วนอยู่ที่ 60-70% ของผลตอบแทนรวมจากการนำเข้า และส่งออกของ เวียดนาม โดยในปี 2559 บริษัทหลายรายส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่า 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่า        การนำเข้าอยู่ที่ 60,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายเฟรด เบิร์ค จากบริษัทกฎหมาย เบเกอร์ แอนด์ แมคเคนซีในเวียดนาม    กล่าวว่า เวียดนามเป็นตัวอย่างสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเริ่มต้นจาก 0 ในปี 2533 จนกลายเป็นหนึ่งใน   ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกในด้านเสื้อผ้าและรองเท้า ข้าว กาแฟ เครื่องเทศ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
                        อย่างไรก็ตาม รายงานของสมาคมท่าจอดเรือเวียดนาม ระบุว่า จำนวนตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตที่ขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือต่างๆ ในประเทศในปี 2558 อยู่ที่ 11.222 ล้านตู้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.2% จากปีก่อนหน้า และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 17.3% ระหว่างปี 2543-2558 การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั่วโลกสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายต่อ     ทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการผลิตและธุรกิจ ไปจนถึงการกระจายสินค้าและการค้า โดยภาคท่าจอดเรือและการขนส่งของเวียดนามพึ่งพาการนาเข้าและส่งออกอย่างมาก บริษัทเอฟพีที ซีเคียวริตีส์ ระบุว่า จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านท่าเรือ ในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2550 หลังเวียดนามเข้าร่วมองค์การ การค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)
 

ที่มา : http://www.oie.go.th

ภาพจาก : www.inalines.com.vn