เผยตัวเลขโรงงานมาตราฐานสีเขียวพุ่งตั้งเป้า 5 ปี ทะลุ 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ

05Oct

เผยตัวเลขโรงงานมาตราฐานสีเขียวพุ่งตั้งเป้า 5 ปี ทะลุ 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ

                       กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเผยผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) รวม 31,324 โรง คาดภายใน 5 ปี จะมีโรงงานที่ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ต่ำกว่า 70,000 โรง
                       ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าา หนึ่งในพันธกิจสำคัญของกระทรวงอุตสหกรรมในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม คือ การผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู้อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งพันธกิจดังกล่าวมีความมุ่งมั่นสอดคล้องกับศักยภาพ ความเป็นไปได้ของระบบนิเวศเพื่อการนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว เช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยยึดหลัก 3Rs การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (GreenProguctivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design - EcoProduct) การลดมลพิษ และการลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมไทยต้องการยกระดับเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทย
                      นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ผลักดันและเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีนอินดัสทรี (Green Industry) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึี่งได้ตั้งเป้าหมายให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่องตาม ยุทธศาสาตร์กรีนอินดัสทรี ในปีที่ผ่านมา กรมโรงงานฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านมาตราฐานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น โดยผ่านมาได้ดำเนินโครงการกรีน อินดัสทรี (Greeen Industry) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับที่ 3(GI3) เป็นระดับที่ 4 (GI4) จำนวน 189 โรง แะจากระดับที่4 (GI4) เป็นระดับที่ 5 (GI5) จำนวน 23 โรง รวม 212 โรง ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลสำเร็จที่สถานประกอบการหันมาให้ความใส่ใจการยกระดับมาตราฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมามีสถนประกอบการสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มถึง 2,218 โรง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 1,000 โรง
                     สำหรับโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) เน้นการสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในแต่ละปีมีโรงงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี พิจารณาได้จากผลดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2554-2560 มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรม สีเขียว รวมทั้งสิ้ 31,324 รายแบ่งเป็น ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 19,312 ราย ระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity) 6,382 ราย ระดับที่3 ระบบสีเขียว (Green System) 5,309 รายระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 285 รายและระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 36 ราย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังก้าวสู้อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม และคาดว่าภายใน 5 ปี จะมีโรงงานที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ต่ำกว่า 70,000 โรง
                    ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมโรงงานฯ ได้กำหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในเชิงรุกมากขึ้นทั้งในด้านการสนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมหรือยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สุงขึ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีศักยภาพในการปรับปรุงและวิธีการบริหารจัดการ

 

ที่มา : www.industry.go.th

ภาพจาก : www.toyota.co.th