ส่งเสริมโรงงานใช้พลังงานทดแทน

19Oct

ส่งเสริมโรงงานใช้พลังงานทดแทน

                       นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องใน 2 ด้านคือ 1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านโครงการ ต่างๆ อาทิ โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) โครงการสำรวจและจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (Biogas) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่งการ    เผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังได้ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิ ภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้พลังงานของหม้อน้ำแบบออนไลน์ (Smart Boiler Monitoring System) สำหรับโรงงานควบคุม เพื่อการพัฒนาหม้อน้ำไปสู่ Boiler 4.0 ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 และ 2.การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกๆ ด้าน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานในบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการใช้พลังงานดังกล่าว ซึ่งพลังงานลมนอกจากจะใช้พื้นที่ในแนวราบที่น้อยกว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นแล้ว การนำพลังงานลมมาใช้งานยังสามารถประยุกต์ได้ในหลายลักษณะ เช่น การใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า การใช้กังหันลมทำการอัดอากาศ การใช้กังหันลมอัดอากาศเพื่อใช้ ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในระบบเติมอากาศต่าง ๆ และการใช้กังหันลมร่วมกับระบบผลิตพลังงานรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีการใช้พลังงานจำนวนมาก รวมถึงโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยมีแผนยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สู่การเป็น SMART Factory พร้อมจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ Factory Energy Code เพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม     

ที่มา : www.oie.go.th