สกว. สร้างเครือข่ายหนุนไทยฮับแอร์คาร์โก้ 

08Nov

สกว. สร้างเครือข่ายหนุนไทยฮับแอร์คาร์โก้ 

                       รศ.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปิดเผยในงานสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อน สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ในระดับภูมิภาค" ที่มีเป้าหมายเพื่อรับทราบสถานภาพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญ ว่า แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการ     ขนส่งสินค้าทางอากาศในระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณาถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทย พบว่ายังมีสัดส่วนที่ต่ำเพียง 0.02% ของรูปแบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และ 0.3% ในปี 2556 ประกอบกับการส่งออกของประเทศไทย  ส่วนใหญ่หรือ 71.1% อยู่นอกอาเซียน แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการขนส่งสินค้าทางอากาศ          โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าหากสามารถเพิ่มแผนงานขนส่งทางอากาศเพียง 1% จะสามารถเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้าของประเทศได้มากถึง 6.3% การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน    ของอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ จำต้องอาศัยกลไกการพัฒนาในหลายมิติและมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ได้แก่ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลระบบ คลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) บิ๊กดาต้า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล (Cargo-XML) เป็นต้น สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น ในอีก 20 ปี ข้างหน้าจะเติบโตสูงเป็น 2 เท่าของอัตราการเติบโตในปัจจุบัน หรือประมาณ 4.2% ในช่วงปี 2557-2578 จาก 2.0% ต่อปีในช่วงปี 2548-2558 หรือช่วงฟื้นตัวหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551
                        อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเติบโตตามภูมิภาคจะพบว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตสูงสุด 5.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโต 4.4% ต่อปีจากปี 2558-2559 และครองส่วนแบ่งตลาดโลกสูงสุด 37% โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 43.4 ล้านเมตริกตันในปี 2558 ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อยู่อันดับที่ 22 จาก 30 อันดับสูงสุดทั่วโลก มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1.23 ล้านเมตริกตัน และหากพิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าไทยอยู่ในอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1.88 ล้านเมตริกตันต่อปี แสดงให้เห็นถึงโอกาส และศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในระดับภูมิภาคในอนาคต
 

ที่มา : www.oie.go.th

ภาพ : www.airfreight-logistics.com