เปิดโรงงานต้นแบบพลาสติกชีวภาพการแพทย์

14Nov

เปิดโรงงานต้นแบบพลาสติกชีวภาพการแพทย์

                        รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการรองอธิการบดี   ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 28 ล้านบาท   เพื่อสร้าง "ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์" ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยนักวิจัยไทย   โดยได้รับการรับรอง ISO13485 หรือระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเกรดทางการแพทย์ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการหรือโรงงานต้นแบบดังกล่าวเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. วินิตา บุณโยดม และคณะผู้วิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ซึ่งได้ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก มานานกว่า 10 ปี โดยเริ่มจากงานวิจัยพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพของประเทศ ไทยเอง ที่ใช้วัตถุดิบชีวมวลที่เป็นพืชผล ทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ในการสังเคราะห์ และได้รับเลขสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้
                         อย่างไรก็ตาม ด้านดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการต่อยอดผลงานวิจัย และพัฒนา โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ริเริ่ม และเป็นแกนกลางในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โรงงานต้นแบบนี้สามารถผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น ขดลวดเพื่อค้ำยันหลอดเลือดหัวใจตีบ ไหมละลาย ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยด้วย นับได้ว่าเป็นการสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระดับกลางน้ำในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากพื้นฐานของงานวิจัย และเทคโนโลยีของคนไทย