“ไทย” จับมือ “ยูนิโด” ดึงลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภูมิภาค

12Dec

“ไทย” จับมือ “ยูนิโด” ดึงลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภูมิภาค

                       นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (2561-2564) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูนิโด) ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ว่า ในความร่วมมือครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ของความร่วมมือระหว่างยูนิโดกับประเทศสมาชิก โดยจะเป็นมุ่งเน้นพัฒนาตอบโจทย์ของประเทศไทย ที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในข้อตกลงจะมีเป้าหมายหลักใน 6 เรื่อง ได้แก่                    
                      1.ความร่วมมือกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม4.0 ของไทยภายในพื้นที่อีอีซี และการตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
                      2.เทคโนโลยีแกนหลักใหม่และ10อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมโดยสร้างเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต มุ่งเน้นการการพัฒนาในสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การพัฒนายานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์ 
                      3.โรงงาน 4.0 ซึ่งจะยกระดับโรงงานด้วยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ
                      4.การเสริมสร้างขีดความสามารถของเอสเอ็มอี โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย   
                      5.จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า เพื่อวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมอนาคตโดยพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ และหลักสูตรการฝึกอบรม และสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของไทย เปิดให้เอกชนเข้าถึงฐานข้อมูลขยายความร่วมมือไปยังผู้ผลิตในประเทศต่างๆ และ 
                      6.การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี (ไอทีพีโอ) ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

                       อย่างไรก็ดี ในการตั้ง ไอทีพีโอ นี้จะเป็นแห่งแรกในอาเซียนหลังจากที่ ยูนิโด ได้เข้าไปตั้งสำนักงาน ไอทีพีโอ แล้วในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยจะเข้ามาตั้งสำนักงานไอทีพีโอในพื้นที่ อีอีซี นอกจากนี้ ยูนิโด ยังได้ยกระดับสำนักงานในไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของอาเซียน เอเชียแปซิฟิก สอดรับกับข้อตกลงใหม่ที่ได้ทำไป รวมทั้งยังจะร่วมมือกับไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตผ่านระบบดิจิทัลไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆ กันกับประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม    
 

ที่มา : www.oie.go.th