สนช.หนุน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้าปี 2561

13Dec

สนช.หนุน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้าปี 2561

                        นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังงานสัมมนา "Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต" เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ว่า เบื้องต้นคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้ทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่อยู่ ซึ่งมีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าปลายแผนปี 2579 ว่า  ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ในกรณีฐาน (เบสเคส) จะอยู่ที่ 45,808 เมกะวัตต์ ลดลงจากพีดีพีฉบับ 2015 ที่มีพีก 49,655 เมกะวัตต์ ซึ่งลดลง 3,847 เมกะวัตต์ หรือลดลงประมาณ 7.7% ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟลดลง เพราะประชากรจะ  เกิดน้อยลง ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มีการปรับ  ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในภาพรวมลดลง จากเดิมที่ประมาณการไว้ 3.9% เหลือ 3.78% แต่ในระยะสั้นยังเติบโตอยู่ที่ 4.0% และการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้เองในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดใหญ่ (แคปทีฟ พาวเวอร์) ที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
                         อย่างไรก็ดี การคำนวณแบบเบสเคสนั้น ได้รวมปัจจัยด้านกำลังการผลิตของ 3 การไฟฟ้าปลายแผน รวมถึงความต้องการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วย และความต้องการด้านนโยบายของรัฐ อาทิ ความต้องการไฟฟ้าของ        รถยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รถไฟความเร็วสูง และในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งความต้องการผลิตไฟใช้เอง โดยหักลบกับแผนการประหยัดไฟฟ้า (อีอีพี) ในอนาคตแล้ว คาดว่าพีดีพีฉบับใหม่จะแล้วเสร็จช่วงครึ่งแรกของปี 61

ที่มา : www.oie.go.th