ตั้ง 3 นิคมฯ เขตส่งเสริม EEC “มาบตาพุด-อมตะ-WHA” รับสิทธิ์ BOI

04Jan

ตั้ง 3 นิคมฯ เขตส่งเสริม EEC “มาบตาพุด-อมตะ-WHA” รับสิทธิ์ BOI

                       นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) เตรียมประกาศพื้นที่ 3 แห่ง เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ได้แก่ 1.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สมาร์ทพาร์ก) จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1,400 ไร่        
          2.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟส 2 จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 8,000 ไร่ และ                        
          3.นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1,900 ไร่ และเขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมโรจนะอีกรายที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ทาง กรศ.พิจารณาเพื่ออนุมัติประกาศให้เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเช่นกัน
                       ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวผู้ดำเนินการนิคมฯ แต่ละแห่งจะกำหนดว่าจะสนับสนุน ให้อุตสาหกรรมใดได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เช่น นิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ ดำเนินการโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ต้องการกำหนดให้พื้นที่เป้าหมายใช้สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน และหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ จะได้สิทธิประโยชน์จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ปกติ โดยมีเงื่อนไขต้องเป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัดส่วน 10% ของจำนวนพนักงานนั้นๆ หรือขั้นต่ำ 50 คน เวลา 1 ปี
                      อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ที่ กนอ. อยู่ระหว่างการพัฒนาใน EEC ยังคงมีพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็น เขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในปี 2560-2563 กว่า 30,000 ไร่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเฟส 4 และเฟส 5 เนื้อที่ 1,500 ไร่ ส่งผลให้ปี 2560
 นี้มีพื้นที่สำหรับให้นักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายประมาณ 4,000 ไร่ ส่วนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 54 แห่งในพื้นที่ 15 จังหวัด (ไม่อยู่ใน EEC) ได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเช่นกัน สำหรับกิจการที่อยู่ในกลุ่ม A1 A2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปีสำหรับกลุ่ม A3 A4 ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี (แต่ไม่เกิน 8 ปี) ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ให้หัก ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็น 2 เท่า เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นไปตามประเภทกิจการที่บีโอไอประกาศส่งเสริมเท่านั้น

ที่มา : www.oie.go.th