เปิดหลักสูตร CSR สำหรับโรงงาน

05Jan

เปิดหลักสูตร CSR สำหรับโรงงาน

                       นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเสริม ให้ประกอบกิจการภายใต้หลักการเป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มต้นจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติ โดยการนำมาตรฐาน CSR-DIW ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และผลักดันอย่างต่อเนื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำ โครงการโรงเรียน CSR-DIW ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม รวมถึงจะเข้าไปเป็น      ที่ปรึกษาหรือเป็นครูแนะแนวให้โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจทำ CSR ให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินงาน ภายใต้หลักการ 7 ด้าน ที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติเพื่อ นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                        อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามเนื้อหาดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และประกอบกิจการอุตสาหกรรมภายใต้กฎหมายที่ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อีกทั้งสร้างจิตสำนึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และทรัพยากร ที่จะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อม กับธุรกิจ รวมถึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงงานสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น สร้างรายได้ให้กับโรงงานและชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่า เริ่มด้วยใจ ทำด้วยมือ "กรอ. ร่วมอยู่ ยั่งยืน คืนสังคม" ซึ่งในปี 2560 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้วกว่า 130 โรงงาน

 

ที่มา : www.oie.go.th