ภาคเอกชนเสนอ กรอ. แก้ปมขาดแรงงานทักษะสูง

08Jan

ภาคเอกชนเสนอ กรอ. แก้ปมขาดแรงงานทักษะสูง

                       นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายในเดือนมีนาคมนี้ ทางหอการค้าไทยเตรียมจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ให้เห็นชอบในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาและจัดทำนโยบายการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างประเทศทักษะสูง บุคลากรผู้ชำนาญการ นักวิจัยจากต่างประเทศ ให้สามารถทำงานและสร้างประโยชน์ให้ไทย ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการหารือในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แล้ว เบื้องต้นคาดว่าภายใน 3-4 เดือนน่าจะสามารถปรับแก้กฎระเบียบบางตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ดึงแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยได้ แต่ในเรื่องการแก้กฎหมายคงต้องใช้เวลา ทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีแรงงานทักษะสูงอยู่ในประเทศคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งมองว่าหากไทยสามารถเพิ่มแรงงานทักษะสูงที่อยู่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็น 10% หรือมากกว่านั้น จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นกับดับประเทศรายได้ปานกลาง ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ 5% ต่อปี โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น อาทิ แรงงานต้องมีศักยภาพมากกว่าเดิม มีการลดต้นทุน เพิ่มกำลังการผลิตในแต่ละภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และเชื่อว่าหากไทยทำสำเร็จจะสามารถทำให้ไทยหลุดพ้นกับดับประเทศรายได้ปานกลาง และทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ ในปี 2569 หรือเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2569)
                       สำหรับรายได้ประชาชาติต่อหัวของไทยตอนนี้เฉลี่ยที่ 8,859 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี หรือประมาณ 301,000 บาทต่อคนต่อปี โดยภายหลังสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากมีการพัฒนาได้สำเร็จ จะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้มีรายได้สูง ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวของไทยจะเฉลี่ยอยู่ที่ 12,900-13,000 เหรียญสหรัฐฯต่อคนต่อปี หรือประมาณ 440,849 บาทต่อคนต่อปี ในส่วนอุตสาหกรรมของไทย ที่ต้องการแรงงานระดับสูง เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Economy) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Economy) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(จีดีพี) ให้เติบโตปีละ 5% ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

 

ที่มา : www.oie.go.th