อนุมัติสมาร์ทวีซ่าดึงนักลงทุน

18Jan

อนุมัติสมาร์ทวีซ่าดึงนักลงทุน

                        นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แนวทางการตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa) เพื่อดึงดูดต่างชาติที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าทำงานหรือลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยาน ยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ อาหารเพื่ออนาคต อิเล็ก ทรอนิกส์อัจฉริยะ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร และเกษตรกรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
                         สำหรับหลักเกณฑ์คุณ สมบัติและสิทธิประโยชน์สำหรับ SMART Visa ประกอบด้วยบุคลา กร 4 ประเภทที่เข้ามาทำงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1.ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง 2.นักลงทุน ต้องมีการลงทุนในนามบุคคลมากกว่า 20 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการทำธุรกิจ และอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3.ผู้บริหารระดับสูงต้องจบ ปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบ การณ์มากกว่า 20 ปี เงินเดือนตั้งแต่ 2 แสนบาท มีสัญญาจ้างระยะเวลาเหลือมากกว่า 1 ปี 4.ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ติดตาม ต้องมีเงินฝากประ จำระยะเวลาเหลือมากกว่า 1 ปี โดยเบื้องต้นในช่วงแรกคาดว่าจะมีนักลงทุนชาวต่างชาติใช้บริการ SMART Visa ประมาณ 1 พันราย

ที่มา : www.oie.go.th