ตั้งเป้า5ปีผุด5พันนวัตกร

22Jan

ตั้งเป้า5ปีผุด5พันนวัตกร

                        นายสุวิทย์ เมษินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครั้งที่ 1 ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมประเทศไทยซึ่ง สวทน.จัดทำเสนอขึ้น เพื่อเร่งดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อผลิกโฉมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และพันธมิตรกว่า 40 แห่งสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมให้ทุนสนับสนุนแก้เอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิ เกษตรอาหารอิทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกษตรสมัยใหม่และอุปกรณ์การแพทย์ โดยตั้งเป้าพัฒนาอย่างน้อย 5,000 บริษัทใน 5 ปี และเกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแรงงานทักษะ
สูงกว่า 10,000 คน ในสาขายุทธศาสตร์เน้นกลุ่มวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จัดการนวัตกรรม ชิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ และเทคโนโลยี เทรดเดอร์ รวมถึงยกระดับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเอส เคร์ฟ และร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างโมเดล
                        การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตนวัตกรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบสนับสนุนการใช้งบประมาณเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) จำนวน 9,579 ล้านบาท หรือ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯให้สามารถเริ่มดำเนินการได้
ภายในปีนี้ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อย่างเป็นระบบรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมภายใต้การกำกับดูแลอย่างยืดหยุ่น (Regulatory sandnox) เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆสามารถเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
                        โดยมีการนำเสนอในเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนใน 3 หัวข้อ คือ 1.ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันโดยร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2.ด้านเศรษฐกิจแบ่งปันและ 3.ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อเร่งพลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมง่ายขึ้นเนื่องจากมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในปัจจุบันบางส่วนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่ีมีความแตกต่างกันได้เท่าทีควร จึงเร่งศึกษาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการ “ต่อจากนี้ กระทรวงวิทยาศาตร์ฯจะดำเนินงานมุ้นเน้นไปที่ TechBased ภายใต้แนวคิด Innovation DrivenEconomy ขณะเดียวกันกระทรวงยังมีความพยายามที่จะนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ ให้เข้าถึงระดับท้องถื่นด้วย”
 

-ที่มา : www.oie.go.th