อุตฯดันโปรเจกท์ฮับอาหารทะเล ยกระดับสมุทรสาครนครแห่งครัวโลก

08Mar

อุตฯดันโปรเจกท์ฮับอาหารทะเล ยกระดับสมุทรสาครนครแห่งครัวโลก

                       นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการ ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี โดยได้เยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งดำเนินธุรกิจแปรรูปและ ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋องรายใหญ่ของไทยว่าบริษัทไทยยูเนี่ยนได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ Seafood Big Brother เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีของอุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปอาหารทะเลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นถือเป็นหนึ่งในมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของกระทรวงฯ และเป็นไปตามแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างทั้ง 4 จังหวัด คือสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการยกระดับให้เป็น Hub of Seafood หรือศูนย์กลางอาหารทะเล
                        นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่ากระทรวงยังคงเป็นหน่วยงานหลัก ในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับไปสู่ยุค 4.0 ที่มีศักยภาพ ผ่านมาตรการ 9 มาตรการ เพื่อยกระดับเอสเอ็มอีไทย ซึ่ง 1 ใน 9 มาตรการคือการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน โดยจะพัฒนาศักยภาพชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันการแปรรูปผลิตผล การเกษตร ปั้นเอสเอ็มอีเกษตรโดยมีเป้าหมาย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้มีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 25%ในปีนี้
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่ากสอ. ยังให้การส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอีและร่วมในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีอย่างเข้มข้น โดยช่วงที่ผ่านมา กรมฯ สามารถดำเนินการ โครงการต่างๆ ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งในส่วนของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ การสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมมากกว่า 12,000 ราย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกกว่า 3,000 กิจการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 8,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วน ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ทางกสอ.ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือสอจ.ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาคลัสเตอร์อาหาร OPOAI การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ การใช้ IT ในการบริหาร จัดการ การต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
                       นอกจากนี้ภาครัฐได้ประชุมหารือกับตัวแทนภาคเอกชนประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด โดยภาคเอกชนมีความกังวลเรื่องผังเมือง และต้องการให้แก้ไขแนบท้าย ในผังเมืองเพื่อให้บางกิจการสามารถขยายการลงทุนในบางพื้นที่ได้ รวมทั้งเสนอให้ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นนครแห่งครัวโลก จึงต้องการให้ภาครัฐสร้างสนามบิน ขยายเส้นทางการคมนาคม พร้อมต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาคขนส่ง เป็นต้น โดยกระทรวงจะนำเสนอที่ประชุม ครม. ในวันที่ 6 มีนาคมนี้

 

ที่มา : www.oie.go.th