ก.แรงงาน รุก! ติวทักษะด้านยานยนต์

14Mar

ก.แรงงาน รุก! ติวทักษะด้านยานยนต์

                       นายสุทธิ สุโกศล อธิบดี เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) หนึ่งในศูนย์ Training Excellent Center ของกพร.เป็นศูนย์ยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล เพื่อให้ยานยนต์/ชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขัน จึงมีภารกิจเสริมสร้างในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านเทคนิคโดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานในแต่ละสายอาชีพ สร้างช่างเทคนิคและวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาครูฝึกในโรงงาน (Train the Trainer) ในการถ่ายทอดทักษะและการบริหารจัดการให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จะเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ

                        ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และต่อยอดพนักงานในสถานประกอบกิจการ มีศักยภาพรองรับรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าล่าสุดสถาบัน AHRDA จัดฝึกอบรมสาขาการใช้โปรแกรม SolidCAM for Milling Operation (การออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชม.จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานกัด CNC เช่น การทำโปรแกรมกัดงาน ปฏิบัติการกัดงานด้วยเครื่องกัด CNC การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น เพื่อนำความรู้ได้รับไปออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจึงผลิตชิ้นงานจริงในเครื่อง CNC มีส่วนช่วยในการลดขั้นตอนข้อผิดพลาดในการทำงานลงได้ และการฝึกอบรมได้ดำเนินการต่อยอดให้กับผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานคนอื่นได้
                       "หลักสูตรฝึกอบรมที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงหลักสูตรหนึ่งที่สถาบัน AHRDA ดำเนินการ ยังมีอีกหลากหลายหลักสูตรที่ดำเนินการในการยกระดับกำลังแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมในช่วงเดือนเมษายนนี้ ได้ออกมาเรียบร้อยแล้ว อาทิ สาขางานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รุ่น เกี่ยวกับกลไกและการเขียนโปรแกรมระบบไฟฟ้า, สาขา SolidWork 2016 (การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงาน การถ่ายเทความร้อน และ การหาขนาดที่เหมาะสม) สาขา QC 7 Tool (เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ กราฟ แผนผัง เมทริกซ์ ในการกำหนดรูปแบบการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ), สาขาระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, และสาขาการเขียนแบบทางวิศวกรรม เป็นต้น ตั้งเป้ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 135 คน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจ หรือสถานประกอบกิจการที่จะส่งพนักงานเข้ารับฝึกอบรม ต้องรีบติดต่อเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีผู้เข้ารับฝึกอบรมเต็มในทุกหลักสูตร เดือนเมษายนคาดว่าจะไม่แตกต่างกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2315 3789 หรือ www.dsd.go.th/ahrd" อธิบดีกพร.กล่าว

ที่มา : www.oie.go.th