4กระทรวงดันราคาปาล์มบีบรง.เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต่ำ

21May

4กระทรวงดันราคาปาล์มบีบรง.เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต่ำ

                        นายพสุ โลหารชุน ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสำหรับร่างประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่โรงงานสกัดต้องผลิตได้ สำหรับโรงงานสกัดทั้ง 2 แบบ โรงงานสกัด น้ำมันปาล์ม แบบหีบแยก (โรงงาน A) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แบบหีบรวม (โรงงาน B) ต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ขั้นต่ำ ดังนี้
                        1. โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แบบหีบแยก ที่ใช้ปาล์มทะลาย หรือลูกร่วงที่เกิดจากการตัด ขนส่งเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ ไม่ต่ำกว่า 18% ส่วนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แบบ หีบรวม ที่ใช้ผลปาล์มเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30%,
                        2. ในกรณีที่มีเหตุธรรมชาติหรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การสกัดน้ำมันไม่เป็นไปตามประกาศให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตที่โรงงานตั้งอยู่มีอำนาจออกประกาศลดหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันได้ หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โรงงานสามารถปรับปรุงและเตรียมการให้เป็นไปตามประกาศได้ ภายใน 180 วัน คาดว่าจะสามารถประกาศฯ ได้ในเดือนมิถุนายน 2561 นี้"การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต่ำของโรงงานสกัด ทำให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้จากเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ที่เพิ่มขึ้น โดยราคาวัตถุดิบปาล์มทะลายขั้นต้นจะเริ่มที่ 18% น้ำมัน และทุกๆ 1% น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาปาล์มทะลายเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อกิโลกรัม เชื่อว่าการออกประกาศฯ ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบโดยรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท" นายพสุ กล่าว
                       ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการกำหนดราคารับซื้อน้ำมันปาล์ม ดิบคงที่ ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาวัตถุดิบปาล์มทะลายมีเสถียรภาพและไม่ตกต่ำตามภาวะตลาด และกำหนดแนวทางการกำกับควบคุมลานเทรับซื้อปาล์มทะลาย ไม่ให้มีการทำให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ เจือปน สิ่งปนเปื้อน หรือแยกลูกร่วง ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการให้เกษตรกรชาวสวนตัดปาล์มคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (ทะลายปาล์มน้ำมัน) ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการกำกับ ควบคุม กลไกการบริหารจัดการปาล์มทั้ง ระบบในท้องที่ ตามอำนาจของประกาศฯ และมาตรการอื่นๆ อันจะส่งผลให้การทำปาล์มคุณภาพและการเพิ่มเปอร์เซ็นต์

ที่มา : www.oie.go.th