INTERMAT ASEAN 2018

16Aug

INTERMAT ASEAN 2018

อิมแพ็คเตรียมจัด 2 งานแฟร์ก่อสร้างยิ่งใหญ่แห่งปี
“อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเซีย 2018”
พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุค 4.0


กรุงเทพฯ - 7 สิงหาคม 2561 : อิมแพ็คเตรียมจัดงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเชีย 2018”
พร้อมกัน ดันเป็ นงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้น
นำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 500 ราย ร่วมโชว์ไฮไลท์นวัตกรรมก่อสร้างยุค 4.0 รองรับการเติบโตในโครงการ
ก่อสร้าง และเมกะโปรเจ็คต่างๆ ทั้งในประเทศ และอาเซียน บนพื้นที่แสดงสินค้ารวมกว่า 21,500 ตารางเมตร คาด
มีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 ราย จาก 14 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-7 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง P5


ภายในงานแถลงความพร้อมการจัดงานดังกล่าว นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึง
แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ซึ่งรวมถึงแผนสำหรับการก่อสร้างอาคารและการยกระดับเครือข่าย
การคมนาคมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมีวงเงินลงทุนรวม 2.31 ล้านล้านบาท จาก 20%
ของ GDP ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และส่งผลให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม
นอกจากนี้นายปิ ยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้
กล่าวว่า “เพื่อตอกย ้าความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าภาพร่วมจัดงาน INTERMAT ASEAN 2018 จึงก าหนดจัดให้มีการเสวนาผู้รับเหมารายใหญ่ และการประชุมประจ าปีของ
สมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน (ACF) เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนในตลาดของประเทศไทยมากขึ้น”
ด้าน นายจริุตถ์อศิรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ที
เส็บ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ในภูมิภาคจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ ดังนั้นการ
ที่งาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 2018 จัดขึ้นพร้อมๆ กัน ย่อมช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยสำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจึงมีความยินดีที่ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่างานดังกล่าวจะสร้างความส าเร็จระยะ
ยาวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และคอนกรีตในระดับภูมิภาคเอเชีย อย่างยั่งยืนต่อไป”
Hall 5 | 6| 7 IMPACT Exhibition
and Convention Centre
มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูลของ BCI Media
Group พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้ างมีมูลค่ารวมกว่า 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
อย่างรวดเร็ว ดังนั ้น งานอินเตอร์แมท อาเซียน และงานคอนกรีต เอเชีย จึงถูกจัดขึ ้นเพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค โดย
การจัดงานครั ้งนี ้ มีบริษัทและแบรนด์ชั ้นน าด้านอุตสาหกรรมก่อสร้ างเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 500แห่ง จาก 14 ประเทศ อาทิ
ออสเตรเลีย จีน ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ตุรกีอินเดีย อิตาลีเกาหลีใต้สิงคโปร์ไทย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดด้านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”
“งานอินเตอร์แมท อาเซียน 2018 และงานคอนกรีต เอเชีย 2018 นี ้ จะเป็นกุญแจส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดการเจรจาธุรกิจ และ
ตอบโจทย์ในการท างานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและคอนกรีตได้อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งจะจัดบนพื ้นที่แสดงสินค้ารวม 21,500
ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นส่วนการแสดงสินค้าใน 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าและเทคโนโลยีประเภทงานขนย้ายดินและการรื ้อถอน /
ระบบการยก การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง / งานอาคารและสถานที่ / งานถนน งานเหมืองแร่ และงานรากฐาน / การผลิต
คอนกรีต รวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจภาพรวมธุรกิจ และ
มองเห็นโอกาสในการท าตลาดก่อสร้ างได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีองค์กรต่างๆ ที่จะเข้าร่วมอภิปรายในงาน อาทิ สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างอาเซียน (ACF) กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยใน
การท างาน (ประเทศไทย) International Powered Access Federation และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
นอกจากนี ้ ยังมีพื ้นที่สาธิตกลางแจ้งกว้างขวางถึง 3,000 ตารางเมตร ส าหรับจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้
มาสัมผัสกับขุมพลังและประสิทธิภาพของเครื่องจักร พร้ อมอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุด ส าหรับการท างานในชีวิตจริงจากแบรนด์ชั ้น
นำ เช่น STIT, COFFRAL FORMWORLS & SCAFFOLDS, Tun Engineering, Concrete Décor, BHS-Sonthofen GmbH,
Rep Floor เป็นต้น” มร.ลอย กล่าวสรุป


ทั้งนี้ งาน “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเชีย 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ
อาคาร 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานีและพื้นที่ลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทองธานี