MHEExhibition 2018

15Dec

MHEExhibition 2018

เกี่ยวกับงาน
Material Handling & Machinery Exhibition 2018
                         ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าของุ้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมการขนส่งลำำเลียงเพื่อการจัดเก็บ งานบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงาน จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ทันกับยุคดิจิตอล ณ ปัจจุบันนี้ ได้มีการจัดแสดงงานที่เกี่ยวกับ Digital Technology และ Logistics เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในด่านคุณภาพ การลดต้นทุน การช่วยประหยัดพลังงานการลดระยะเวลาผลิต และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบอัตโนมัติ จะมีการนำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัย และขยายต่อไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่กำลังเปิดเสรีในวันนี้ การผลึกกำลังของผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้จะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการระดับ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถเป้นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบันได้


                          ในงานครั้งนี้ คามว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวและการเห็นความสำคัญของ Dihital Technology และ Logistics เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในยุคการค้าเสรี สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศและอาเซียนนีั้น Material Handling & Machinery Exhibition ได้นำเสนอ 5 Zones สำหรับผู้ออกงานดังนี้
 

                            Material Handling & Logistics Zones แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการ ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน “Logistics & Economic Hub”


                            Digital Technology Zone  แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ การต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ อาทิ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ เข้ามาเชื่อมต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการกับระบบอินเตอร์เน็ตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Digital เชื่อมโยงระบบการผลิตผ่านเทคโนโลยี Digital


                             Packsging Zones ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการงานบรรจุภัณฑ์นับเป็นกลุ่มที่โดดเด่น ในกลุ่ม ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในงานนี้ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของ งานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและการปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อม


                             Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมการเพื่อการผลิตประเภทต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจ SMEทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจของท่าน

 
                             Tool & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์
โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่างๆ

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.mhe-exhibition.com/index/